Güncel Beykoz Haberleri
Beykoz Güncel

Yazın Beykoz'da camiler çocuk açacak!

Beykoz Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları'nın 18 Haziran 2012 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

Ülkemiz genelinde ve Beykoz’da Yaz Kur'an Kursları 18 Haziran itibariyle başlıyor. 6 yaşından itibaren tüm çocukların kat

Beykoz Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları’nın 18 Haziran 2012 tarihinde başlayacağı öğrenildi.

Ülkemiz genelinde ve Beykoz’da Yaz Kur’an Kursları 18 Haziran itibariyle başlıyor. 6 yaşından itibaren tüm çocukların katılabileceği kurslar, 3 kur halinde toplam 9 hafta devam edecek. Ayrıca Yaz Kur’an Kursları öncesi din görevlileri için seminer programları yapılacağı bildirildi.

Günde üç saat eğitim-öğretim yapılacağı kursun iki saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılacak.

(Yaz Kursları İçin Dökümanlar: Yaz Kursu DilekçesiKatılım Belgesi )

Yaz Kursları Uygulama Esasları

I- Yaz Kur’an Kurslarının Açılışı;

Toplumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığı, din eğitimi faaliyetlerini öncelikle camilerde ve Kur’an kurslarında yürütmeye çalışmaktadır.

Bu hususla ilgili olarak, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliği”nin 25. Maddesinde; “Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur’an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayı ile yaz Kur’an kursları açılır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca söz konusu kurslarda ; günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersi için ayrılır.

Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

II- Kayıt İşlemleri ve Eğitim-Öğretimin Süresi ile ilgili hususlar;

1. Yaz Kur’an kurslarında kayıtlar, 11 Haziran 2012 tarihinde başlar.

2. Örgün eğitime devam eden öğrencilerin Kur’an-ı kerimi yüzüne okuyabilmeleri, bazı dua ve sureleri ezberlemeleri ve yaşlarına uygun temel dini bilgileri edinmelerine yönelik olarak tatil dönemlerinde de camiler ve yaz Kur’an kurslarında okumak isteyen küçük çocuklar için velisinin muvafakatına bağlı olarak kursa müracaatlar Başkanlığın düzenlediği form dilekçe ile kabul edilir. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

3. Yaz Kur’an kurslarının açılışı ve öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim hizmetleri yukarıda yer alan yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

4. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim sürecinin yapılandırılması ve takibi ile ilgili gönderilen Ek-2 formda belirtilen işlemler müftülüklerce titizlikle gerçekleştirilecektir.

5. Eğitim takvimi, kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler veli ve öğrencilere müftülüklerce duyurulacaktır. Bu konuda Ek-3’tegönderilen afiş örneği çoğaltılarak uygun görülen yerlere asılarak ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyuru yapılacaktır.

6. Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardımcı olunacak ve her ilde en az bir cami/Kur’an kursu engellilere yönelik dizayn edilecek ve ilgililere duyurulacaktır. Bu gruba ders verecek personel, yaz Kur’an kursları öncesi bu amaçla düzenlenmiş hizmet içi eğitim kursuna katılanlar veya Braille alfabesini okumayı/işaret dilini kullanmayı bilen öğreticiler arasından seçilecektir.

7. Yaz Kur’an kursları, 18 Haziran–17 Ağustos 2012 tarihleri arasında aşağıda belirtilen dönemler halinde ve kur esasına göre gerçekleştirilecektir:

I. Dönem: 18 Haziran –06 Temmuz 2012

II. Dönem: 09 Temmuz –27 Temmuz 2012

III. Dönem: 3O Temmuz –17 Ağustos 2012

8. Kurs öğreticisi veya cami görevlisi, kursun başlangıcında kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak ve velinin de isteğini dikkate alarak öğrenciyi üç dönemden yalnızca birisi için kayıt yapabileceği gibi iki veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir.

9. Kayıtlar dolmuş olsa bile kayıt için başvurular geri çevrilmeyecek, ilgili müftülükçe bu tür başvurular uygun olan cami/kurslara yönlendirilecektir.

III- Kurs Düzenlenebilecek Saatler;

1. Müftülükler, eğitim-öğretim saatlerini; mahalli şartları, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri vb. hususları dikkate alarak belirleyeceklerdir. Aynı kurs veya camide ayrı zamanlarda kurs açılabileceği gibi tekli ya da ikili eğitim de yapılabilecektir.

2. İhtiyaç olduğu takdirde müftülükler, aynı kurs ve camide farklı saatlerde (sabah-öğleden sonra) düzenlenecek yaz Kur’an kursu için din hizmetleri sınıfında çalışan personel ile sözleşmeli Kur’an kursu öğreticileri, imam hatipler ve geçici öğreticilerden azami ölçüde yararlanacaktır.

IV- Kurslarda Eğitim-öğretim Programları ve Materyaller;

Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programının temel yaklaşımına ve öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla yardımcı eğitim-öğretim materyalleri kullanılabilecektir.

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yer alan hususlara da dikkat edilecektir;

1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır.

2. Uygulanan programlarda Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller ile müftülükçe uygun görülen diğer eğitim araçları kullanılır.                               1

V- Formatör/Rehber Öğreticilerden Yararlanma;

Formatör/Rehber öğreticiler;

1. Kur’an kurslarında ve camilerde sürdürülen yaygın din eğitimi hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan problemlerin tespiti, çözümü ve ilgili mercilere iletilmesi konularında diğer öğreticilere yardımcı olacaklardır.

2. Yaz Kur’an kursu hazırlık seminerlerinde görev alacaklardır.

3. Eğitim-öğretim ile ilgili güncel mevzuatı, uygulama esaslarını takip edecek ve bu bilgileri diğer öğreticilere müftülüğün uygun gördüğü yer ve zamanda veya elektronik ortamda ulaştıracaklardır.

4. Diğer öğreticilere telefon numarasını ve e-posta adresini vererek meslektaşlarının ihtiyaç duymaları halinde kendisine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacaklardır.

 VI- Öğreticiler İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri:

Yaz Kur’an kurslarının planlandığı gibi gerçekleştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde kurs öncesinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri, büyük önem arz etmektedir. Bunun için görevlendirilecek personel önceden tespit edilerek, yaz Kur’an kurslarından önce hizmet içi eğitim seminerine tabi tutulacaklardır. Seminer 21 Mayıs 08 Haziran 2012 tarihleri arasında öğleden sonra ders saatlerini aksatmayacak şekilde yapılacaktır. Seminerde örneği gönderilen Ek-4program il/ilçe müftülerinin nezaretinde ve formatör/rehber öğreticilerin rehberliğinde uygulanacaktır.

Ayrıca;

1. Seminer, yaz Kur’an kursu hizmetlerinde ülke genelinde ilke, metot, amaç ve uygulama birlikteliğini sağlamak, görevlendirilen personel için mahallince düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde rehberlik etmek, onlara hizmetin gerektirdiği yeterlikleri kazandırmak amacıyla, yaz Kur’an kursları başlamadan önce düzenlenecek ve katılan personele ait istatistiki bilgiler Ek-5 forma göre doldurulacaktır.

2. Kur’an kursu öğreticilerinin seminere katılmaları sağlanacak yaz Kur’an kurslarında görev alacak öğreticilere, seminer ve yaz Kur’an kursları eğitim-öğretimi başlamadan önce yıllık izinlerinden bir kısmını kullanma fırsatı verilecektir.

3. Müftülükler, öğrencisi çok olan kurslarda geçici olarak istihdam edebileceği personeli önceden belirleyerek mahallinde hizmet içi eğitime alacak ve ihtiyaç duyuldukça kurslarda görevlendirecektir.

4. Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’na ve mevcut materyallere uygun olmak kaydıyla mahallince hazırlanan ders işleniş örneklerinden de istifade edilebilecektir.

5. Bu seminerlerde, Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanları, Başkanlık uzmanları, eğitim görevlileri ile formatör/rehber öğreticiler ve ayrıca görevlilere katkı sağlayacak, bilgi ve becerilerini artıracak, alanında başarılı olan ve eğitim merkezlerinde yaz Kur’an kurslarına yönelik hizmet içi eğitime alınan personelden de azami ölçüde yararlanılacaktır.

6. Görevli sayısı fazla olan yerlerde hizmet içi eğitim seminerlerinin gruplara ayrılarak daha uygun ve verimli mekânlarda yapılmasına dikkat edilecektir.

 VII- Canlı Yayın Yoluyla Uzaktan Eğitim;

Yaz Kur’an kurslarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında, bu hizmette görev alacak personelin bilgilendirilmesi amacıyla 18 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 14.00’de “Canlı Yayın Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı” gerçekleştirilecektir. Söz konusu program için özellikle yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek personelin rahatlıkla takip edebileceği bir yer temin edilecek ve geçerli mazeretleri olanlar dışında ilgili tüm personelin katılımı sağlanacaktır.

Yapılacak olan canlı yayına Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Belgin AYDIN konuşmacı olarak katılacaklardır.

Canlı Yayın Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı ile ilgili frekans numarası daha sonra bildirilecektir.

VIII- Eğitim-Öğretim Sürecinde Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar;

1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerin tatilde oldukları bilinciyle yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, onlara güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilerek iyi ilişkiler kurulacak, kursta bulunmalarının önemi ve amacı anlatılacaktır. Özellikle bu yıl cami/ K.kurslarımıza yaşları küçük öğrenci katılımı fazla olacağından eğitim ve öğretimde öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır.

2. Müftülükler tarafından yaz Kur’an kursları başlamadan önce, “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları, Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu ve Dinimizi Öğreniyoruz Öğretici Kitabı” daha önce kendisine ulaşmamış olan ve bu kurslarda görev alan bütün personele mutlaka temin edilerek velilerine imza karşılığı 1’er adet verilecektir. Söz konusu kitaplar cami/Kur’an kursu demirbaş defterine kayıt edilerek her görevlinin anılan materyalden mutlaka yararlanması sağlanacaktır.

3. Yaz Kur’an kurslarına katılacak öğrencilere ücretsiz Ders kitabı olarak; Başkanlığımızca temin edilen “Elif-Bâ”lardan birisi, “Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3” ve “İnteraktif CD destekli Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ” adlı kitaplar tüm öğrencilere de verilecek ve kurs boyunca derslerde bu kitaplar takip edilecektir.

“Diyanet Çocuk Dergisi ve Tatil Eki” başta olmak üzere Başkanlığımızın çocuklara yönelik tüm yayınları öğrencilere tanıtılacaktır.

4.Başkanlığımızca hazırlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılan yaz Kur’an kurslarına yönelik Yaz Kur’an Kursları Tatil Kitabı öğrencilere ücret karşılığı dağıtılacaktır. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından öğrenci ve öğreticilere yönelik kitap kampanyası düzenlenecektir.

5. Kurslara, velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlanacak, Diyanet İşleri Başkanımızın açılış mesajı okunacaktır. (Ek-6) çıkacak

6. Eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için sınıf mevcudunun bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde planlanmasına çalışılacak ve ek-7’de örneği gönderilen Yaz Kur’an Kursu Yoklama defterine kayıt edilerek takibi yapılacaktır.

7. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilen personel, yukarıda belirtilen materyallerle derslere hazırlıklı girecek ve günlük işlenen derslerde her kura ait konuyuek-8’de yer alan ders defterinin ilgili bölümüne yazacaktır.

8. Sadece bir öğretici görevlendirilen camilerde ya da Kur’an kurslarında öğrenci sayısının 30’u aşması durumunda ikinci bir öğretici görevlendirilebilecektir.

9. Dersler “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları”nda her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak ve içerik öğrencilerin seviyesi göz önünde bulundurularak işlenecek ve konuların dönem içerisinde yetiştirilmesine dikkat edilecektir.

10. Her derste mümkün olduğu kadar eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacak, kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır.

11. Eğitim-öğretim süreci, eğitim disiplinine uygun olarak düzenlenecek; disiplin, eğitimin çekiciliğiyle sağlanacak ve ödüllendirmede aşırılığa yer verilmeyecektir.

12. İmkânlar ölçüsünde eğitim-öğretim mekânlarının fiziki yapısı, araç-gereç, bilgisayar, materyal ve dokümanlarının sayısının ve kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.

13. Öğrenci-öğretici diyalogunun pekiştirilebilmesi için derslerin, çeşitli oyun etkinlikleri içerisinde öğrencinin katılımıyla işlenmesine çalışılacaktır.

IX- Kur Sistemi;

1. Her bir kur’a ait öğretim programı, öğrencilerin rahatça okuyabilecekleri bir yere asılacaktır.

2. Kayıt talebiyle yaz Kur’an kurslarına gelen veli ve öğrencilere dönem esası ve kur sistemi tanıtılacak ve her bir dönemde başvuru esnasında kursa kaydı yapılan öğrenciler, öğretici tarafından Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler konularında seviye tespitine tabi tutulup kurlara ayrıldıktan sonra her dönemde kaç kur açılacağı, öğrencilerin durumu, mekân, öğretici ve diğer hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlara göre belirlenecektir.

3. Yaz Kur’an kursu düzenlenen camilerde ve kurslarda görevlendirilen personele, kursa katılan öğrencilere ilgili müftü ve görevlendireceği personel tarafından periyodik aralıklarla rehberlik ve denetim hizmeti verilecektir.

4. Yeterli sayıda sınıf ve öğreticisi bulunan cami/Kur’an kurslarında her kur için ayrı ayrı sınıflar oluşturulacaktır.

X- Eğitim-Öğretim Programı, Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikler ile İlgili Hususlar;

Bu kurslarda günde üç saat eğitim-öğretim yapılır. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları uygulanır.

Eğitim ve öğretim ders saatlerinin dışında öğreticinin rehberliğinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitsel, dini, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir. Ancak kurs dışında yapılacak faaliyetler, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile gerçekleştirilir.

30.04.2012 tarihinde Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yaz Kur’an kurslarında öğrenci sayısını artırmak, eğlenerek ve güzel vakit geçirerek tatil havasında Kur’an öğrenmelerini sağlamak, sporu sevdirmek ve boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla 07-18 yaş aralığındaki gençlere, Basketbol, Güreş, Masa Tenisi, Badminton, Taekwondo, Judo, Wushu, Karate gibi spor dallarında her ilin spor imkânları ölçüsünde kurslar düzenlenebilecektir.

Bu itibarla;

Protokol gereği olarak tüm İl ve İlçe Müftülüklerimiz;

1. Proje uygulamasından sorumlu kişileri belirleyerek görevlendirecek ve iletişim bilgilerini Spor Genel Müdürlüğü’ne bildirileceklerdir.

2. Tanıtım çalışmaları ile yaz Kur’an kurslarında sportif etkinliklerin yer aldığı proje tanıtım afişi, yerel basın, vaaz, hutbe ve/veya mahalli imkânlar ile halka duyurulacaktır.

3. Yaz kurs programları ile kursa kayıt yaptıran öğrencilerin isimleri Spor Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

4. Proje, 18 Haziran 2012 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.

5. Öğrencilerin spor tesislerine ulaşımları müftülük veya spor müdürlüklerince sağlanacaktır.

6. Spor kulübü olmayan illerde Diyanet Spor kulübü kurularak kursa katılan gençlere lisans verilmesi sağlanacaktır.

7. Öğrenci yoğunluğu olan illerde yapılacak spor etkinlikleri için sabah ve öğlen ders planlaması, il/ilçe müftülükleri tarafından Ek-17’deki protokol hükümlerince yapılacaktır.

XI- Görevlendirme ve Ücretlendirme;

Yaz Kur’an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilmesi esastır. Ancak İhtiyaç duyulması halinde dini yükseköğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunlarının yanı sıra Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilir.

Müftülüklerce, yaz Kur’an kurslarında en az 15 kursiyeri bulunanlara; yılda iki ay, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecektir.

Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin ödenmesi ise; 24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacaktır.

XII- Belge İşlemleri, Formlar ve Değerlendirme Esasları;

1. Yaz Kur’an kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz. Ancak ilgili öğretici/cami görevlisi, ilgili kurları tamamlayan öğrencilere “Katılım Belgesi”düzenleyecektir.

Her dönem sonunda kur’u başarıyla tamamlayan öğrencilere, Ek-9’dagönderilen “Katılım Belgesi”, velilerin de bulunduğu bir etkinlik programıyla verilecek ve yaz Kur’an kursları sonrasında çocuklara yönelik neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulacaktır.

2. İl/ilçe müftülükleri, e-posta adresine gönderilen ekler (Ek- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ve 16) çoğaltılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaz Kur’an kurslarında görevlendirilen personele dağıtılacaktır.

3. İl müftülükleri, Ek-10’da yer alan bilgiler ışığında Ek-11’i dolduracaklar ancakEk-10 ve 11, ilgili müftülüklerde muhafaza edilecektir.

4. İl müftülükleri, Ek-12’de örneği gönderilen yaz Kur’an kurslarının düzenlendiği mekânları, öğretici ve öğrencilerin yaş gruplarına göre istatistiki bilgi formunu dolduracaklardır.

5. Engellilere yönelik kurs açılan yerlerde, dönem sonunda Ek-13 formdoldurulacaktır.

6. Yaz Kur’an kurslarına katılan ve belge almaya hak kazanan öğrenciler için Ek-14 form doldurulacaktır.

7. Yaz Kur’an kurslarında spor etkinliklerine katılan öğrencilere ait Ek-15’deörneği gönderilen form eksiksiz doldurulacak ve bu imkânlardan ücretsiz faydalanacaktır.

8. Yaz Kur’an Kurslarına katılmak için müracaat eden öğrenciler için Ek-16’daörneği gönderilen Kursa Kayıt Dilekçesi eksiksiz olarak doldurulacaktır.

9. İl müftülükleri, Ek- 5 12, 13, 14 ve 15’te yer alan istatistik bilgi formlarını usulüne uygun olarak dolduracak ve yaz Kur’an kursları ile ilgili değerlendirme raporlarını da ekleyip en geç 14 Eylül 2012 tarihine kadar  [email protected]e-posta adresine göndereceklerdir.

10. İhtiyaç duyulması halinde (Ek-3, 7, 8 ve 9) Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

XIII- Kur’an Kursları Programı (Eğitim Portalı):

Sağlıklı veri akışını temin amacıyla yaz Kur’an kursları ile ilgili bütün bilgilerin girişi, 2011 yılında olduğu gibi bu yıl da, http://uygulama.diyanet.gov.tr/ adresindeki“Eğitim Portalı” linkinden Kur’an Kursları Programına yapılacaktır.

“Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları” ve ekleri, (Ek-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17) müftülüğünüz e-posta adresine gönderilmiştir. Söz konusu eklere Başkanlığımız web sitesinin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü linkinde bulunan Duyurular ve Açıklamalar sayfasından(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-duyuru-ve-aciklamalar-350.aspx) ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki ekler ilçe müftülüklerine il müftülüklerince gönderilecektir.

Yaz Kur’an kurslarında görev alan personel ile müftülüklerdeki bu konu ile ilgili görevlendirilen personel, daha önce kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte“Eğitim Portalı”nı kullanacaklardır.

Bu programa yapılacak veri girişleri Başkanlıkça online olarak takip edileceğinden bilgilerin girişi eksiksiz tam ve doğru olarak yapılacak, bu konuda ikinci bir yazışmaya mahal verilmeyecek ve adı geçen program il müftülüğünce ilçe müftülüklerine duyurulacaktır.

Bu sebeple, yaz Kur’an kurslarının hayırlara vesile olmasını temenni eder, Başkanlığımızca yürütülen yaygın din eğitimi hizmetlerinin amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için emeği geçen tüm personele teşekkür eder, başarılar dileriz.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.