Defterdarlık 2B hakkında tüm detayları açıkladı

İstanbul Defterdarlığı yürürlüğe giren 2B yasası hakkında ayrıntılı bir bilgi yayınladı.

6292 sayılı kanun ile yürürlüğe giren 2B yasası hakkında İstanbul Defterdarlığı Başvuru şartları ve ne şekilde olacağı hakkında kapsamlı…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İstanbul Defterdarlığı yürürlüğe giren 2B yasası hakkında ayrıntılı bir bilgi yayınladı.

6292 sayılı kanun ile yürürlüğe giren 2B yasası hakkında İstanbul Defterdarlığı Başvuru şartları ve ne şekilde olacağı hakkında kapsamlı bir açıklama yayınladı.

İstanbul Deftardarlığı tarafından yayınlanan ayrıntılı bilgi;

2/B ARAZİLERİ SATIŞINA İLİŞKİN 6292 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırlarına dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeyle; bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarla ilgili öteden beri süregelen sorunların çözüme kavuşturulması, daha önce tapu verilmiş ancak 2/b olması nedeniyle tapusu iptal edilmiş olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, taşınmazların kullanıcılarına satılması ve buradan sağlanacak maddi kaynağın öncelikle nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar görüldüğü için orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin ıslahı, imar ve ihyası, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılması amaçlanmıştır.

BAŞVURU SÜRESİ VE KOŞULLARI

Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/b taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir. Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 AY içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Tapu ve Kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan, devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânken verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen taşınmazların eski kayıt maliki olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Kanunun yayım tarihinden itibaren 2 YIL içinde başvurmaları halinde taşınmazlar bedelsiz olarak kendilerine iade edilebilecektir.

SATIŞ BEDELİ VE PEŞİNAT

Kabul edilen Kanunla 2/b taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ödenecek, kalanı İlimizde 3 yıl içinde 6 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir.

Doğrudan satın alma hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında satış bedelinden mahsup edilmek üzere İlimizde olan yerler için 2.000 TL başvuru bedeli alınacaktır. Bir kişinin birden fazla taşınmazın kullanıcısı olması halinde her bir taşınmaz için başvuru bedeli yatırılacak ve ayrı makbuz kesilecektir. Bir taşınmazın birden fazla kullanıcısı bulunması halinde her kullanıcının ayrı ayrı başvuru bedeli yatırması gerekmektedir. İade edilecek taşınmazlar için yapılacak başvurularda, başvuru bedeli alınmayacaktır.

3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarına göre düzenlenen, 2/B taşınmazlarının kullanıcılarını gösterir bilgi amaçlı listeler Belediye, Kaymakamlık, Mahalle Muhtarlıkları Hizmet Binalarında ve Defterdarlığımız web sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Yerler;

İstanbul Defterdarlığı ile tüm Mal Müdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Sırasında Gereken Belgeler;

– Başvuru dilekçesi,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz,

– Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge,

– Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

– Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvafakat,

– Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

Başvuru Bedelinin Yatırılabileceği Yerler;

– Tüm Mal Müdürlüklerine,

– T.C. Ziraat Bankası tüm Şubelerine,

– T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi ‘2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı’na,

– İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne,

Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir.

İstanbul İlinde bulunan 2/B taşınmazlarından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kanuna göre güncelleme listeleri ve kadastro işlemleri tamamlananlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

BEYKOZ MALMÜDÜRLÜĞÜ ;

TELEFON : (0216) 322 84 20

FAX:  (0216) 322 70 68

ADRES: Beykoz Hükümet Konağı İçi (Kaymakamlık) Beykoz Yolu Üzeri
Beykoz-İSTANBUL 

Defterdarlık 2B hakkında tüm detayları açıkladı
Bizi Takip Edin