Türk-Alman Üniversitesi 14 personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, bünyesinde yer alan bölümlerde görevlendirilmek üzere 14 akademik personel alımı yapacak.
  • 1.01.2023 00:00:00

Türk-Alman Üniversitesi, bünyesinde yer alan çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olmak üzere 14 akademik personel alacağını duyurdu.

Türk-Alman Üniversitesi akademik personel ilanı

PROFESÖR VE DOÇENT KADROSU İÇİN:

-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 30.12.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

– Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için I nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri I nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir,

* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Türk-Alman Üniversitesi sorumlu değildir.

* Türk-Alman Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Profesör ve Doçent kadrosu için: Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 34820 Beykoz/ISTANBUL

Tel: 0216 333 35 66 – 0216 333 35 68 – 0216 333 35 69

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0216 333 33 55  – 0216 333 33 57

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 – Beykoz/İSTANBUL

Tel: 0 216 333 31 04-0 216 333 31 08

Türk-Alman Üniversitesi akademik personel ilanı

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

– Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Türk-Alman Üniversitesi Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Türk-Alman Üniversitesi Senato Kararı gereği; Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapmak üzere başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Öğrenim Belgeleri ve transkript

5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6- Yabancı Dil Belgesi (İngilizce dil belgesi en az 75 puan, Almanca dil belgesi ise 65 puan)

7- ALES Belgesi (en az 70)

8- 2 adet fotoğraf

9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)

– Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

– Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Türk-Alman Üniversitesi’ne ulaşmış olması gerekmektedir.

– Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Türk-Alman Üniversitesi web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Türk-Alman Üniversitesi uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlan Tarihi : 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.01.2023

Sınava Giriş Tarihi : 19.01.2023

Sonuçların Açıklama : 23.01.2023

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: basin@tau.edu.tr, Tel.: 0 216 333 30 48- 0 216 333 30 49

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: bidb@tau.edu.tr, Tel.: 0 216 333 35 01 – 0 216 333 35 06

.

.

İlgili Haberler